Imām Hādīs (fvmh) verksamheter

 1. Han förberedde shī’īterna mentalt inför fördoldhetens tid (’ar al-ghaybah).
  Förberedandet av shī’īterna inför den svåraste tidsperioden i deras historia var bland de viktigaste och svåraste plikterna som De felfria (fvmd) hade. De felfria (fvmd) informerade hela tiden shī’īterna om fördoldhetens tid för att förbereda dem. Imām Hādī (fvmh) förberedde shī’īterna genom att:

A – Tala (som dokumenterats i ḥādīther) mycket om den tidsmässiga närheten till fördoldhetens tid.

B – Underrätta shī’īterna om att den tolfte Imāmen Mahdī skulle födas i hemlighet, och varnade för att folk skulle tveka på hans födelse pga. fördoldheten.

C – Förminska sin egen direkta kontakt med shī’īterna, och ha kontakt med dem genom brev och valda representanter för att förbereda dem inför fördoldheten, som skulle vara en lång tid utan någon som helst uppenbar kontakt.[1]

D – Officiellt godkänna särskilda böcker i islamisk rättsvetenskap och shī’īternas ḥadīthfundament.

E – Hänvisa shī’īternas frågor till representanter, och vid sidan om ge svaren till representanterna för att hjälpa dem mot svåra villfarelser som kunde dyka upp.

 

 1. Han bekämpade vilseledande rörelser
  Det fanns personer under De felfrias (fvmd) tid som ansåg dem ha gudomlighet vilket De felfria (fvmd) bekämpade strikt. Imām Hādī (fvmh) gjorde som sina företrädare (fvmd) och klargjorde sin ställning mot den sortens personer, och förklarade ghulāt (betyder ordagrant överdrivare/extremister och var ordet som användes av De felfria (fvmd) om personer som ansåg dem ha gudomlighet) vara icke-shī’īter och t.o.m. polyteister och därmed icke-muslimer, och avsade sig all sorts kontakt med dem.[2]

En annan vilseledande grupp var ṣūfīerna som tenderade att ”avstå” från det världsliga livets ärenden, och ställde sig skrytsamt mot Imām Hādī (fvmh). Imāmen (fvmh) varnade shī’īterna för att sätta sig ner med dessa, sägandes att ṣūfīerna förgör religionens själva grunder, och sade att djävulen medverkar i deras församlingar, och dumförklarade de som anslöt sig till deras grupper.[3]

 

 1. Upplärning av personer med kompetens
  En annan verksamhet som Imām Hādī (fvmh) hade gemensamt med resterande felfria (fvmd) var att han lade mer tid på att lära upp särskilt kompetenta anhängare. Då shī’īterna var uppdelade i olika områden långt ifrån varandra, och ständigt utsatta för otaliga villfarelser, lärde han upp särskilt kompetenta anhängare och gav dem ansvaret att leda skarorna av shī’īter i hans ställe. Dessa var ḥadīthåterberättare (ruwāt) för Imām Hādīs (fvmh) ḥādīther, och många av dem fick representera honom fullt ut. Bland de viktigaste i detta ärende nämns nedan:

A – ’Abd al-’Aẓim Ḥasanī, var även en av Imām ’Askarīs anhängare och hans helgedom ligger i utkanten av Ṭehrān.

B – Ḥasan ibn Rāshid, känd som Abū ’Alī.

C – ’Uthmān ibn Sa’īd al-’Amrī, var en stark lärling till Imām Hādī sedan 11-årsåldern, och under Imām Mahdīs (fvmh) mindre fördoldhet var han en av hans fyra representanter.

 

 1. Förstärkning av representantrörelsen (al-wakālah)
  Eftersom shī’amuslimerna var intensivt utsatta, och vid sidan om det splittrade i olika områden, var de i starkt behov av kapabla ledare. Imām Hādī (fvmh) var under ständig bevakning och därför var representantrörelsen väldigt avgörande för islams fortsatta existens och utveckling. Rörelsen hade grundats av Imām Ṣādiq (fvmh), och Imām Hādī (fvmh) utförde nya, mer omfattande förberedelser i rörelsen. Shī’īterna i Irak, Jemen, Iran och Egypten hade ständigt bra kontakt med Imām Hādī (fvmh). Förutom att ta emot khums[4] från shī’īterna och skicka det till honom, besvarade Imāmens (fvmh) representanter även folks frågor i såväl rättsvetenskap som villfarelser i övertygelser. Vidare så underrättade de folket om den nästkommande Imāmen, Imām ’Askarī (fvmh), och förberedde folk inför den svåra fördoldheten. Ett fåtal gånger fanns det representanter i rörelsen som utnyttjade deras position för världsliga mål varpå Imām Hādī (fvmh) tog klart och tydligt avstånd från dem och valde andra i deras ställe.[5]

Denna rörelse var så stark och effektiv att kalīf Mutawakkil beslöt sig för att förinta den, och fastän han hittade, tillfångatog, fängslade, torterade och även mördade flera medlemmar i representantrörelsen så lyckades han aldrig sätta stopp för den pga. dess stora omfattning.

 

 1. Kungörandet av imāmatets essentiella ställning i islam
  Imām Hādi (fvmh) var forcerad att introducera imāmatet såsom det var ämnat i islam från det välsignade Sändebudets tid (Gvhf)[6] då konceptet om ledarskapet var på god väg att glömmas bort helt iom. de ständiga massakrerna på shī’īterna och Imāmerna (fvmh) och censurerandet av att informationen sprids. Imām Hādī (fvmh) förklarade hela konceptet om imāmatet genom en serie åkallelser och böner, vari det finns onekligt starka och klara argument för imāmatet än idag.

A – Ziyārat al-Jāmi’at al-Kabīrah
Ziyārāt är åkallelser där muslimen vänder sig i sitt tal till De felfria (fvmd) och söker deras medling och favör. Ziyārat al-Jāmi’at al-Kabīrah är en av de mest kända, erkända och kompletta medlingsåkallelserna till De felfria imamerna (fvmd). Den har ett högt anseende bland shī’īterna, som reciterar den i synnerhet på fredagar. Den har dokumenterats av Sheikh Ṭūsī[7] i hans Tahdhīb al-Aḥkām och av Sheikh Ṣadūq[8] i hans Man Lā Yaḥḍuruh al-Faqīh. ’Allāmah Majlisī[9] har kommenterat autenticiteten till dess återberättarkedja: ”Denna ziyārah har den främsta kedjan av återberättare, den djupaste betydelsen, de mest vältaliga orden, det mest expressiva talet och den högsta värdigheten (jämfört med andra ziyārāt).”[10] Imām Hādī (fvmh) har uttryckt shī’ismens mest fundamentala grunder och särdrag i denna ziyārah.

B – Ziyārat al-Ghadīriyyah
Denna ziyārah är även känd som Ziyārat Amīr al-Mu’minīn[11] (fvmh) i den islamiska högtiden ’īd al-Ghadīr Khumm[12]. När kalīfen Mu’taṣim beordrade att Imām Hādī (fvmh) skulle förflyttas från Madīnah till Sāmarrā, begav Imāmen (fvmh) sig till Najaf al-Ashraf och reciterade denna ziyārah inför De troendes ledares (fvmh) helgedom, vari han nämnde 150 av De troendes ledares (fvmh) dygder och lite av de politiska och sociala svårigheterna som han stod inför. Denna ziyārah är en av de vackraste, mest äkta, egendomliga och innehållsrika ziyārāh som finns. Imām Hādī (fvmh) reciterade denna ziyārah en tid då imāmatet hade lämnats i glömskans mörker. Vid sidan om att upplysa om det förtryck De troendes ledare (fvmh) utsattes för i denna ziyārah väcker Imām Hādī (fvmh) en även ur ens djupa slummer av ignorans.

[1] Muḥammad Jawād Ṭabassi, Ḥayāt al-Imām al-’Askarī (fvmh), s. 316-325 (med lite ändringar och sammanfattning).

[2] Ikhtiyār Ma’rifat al-Rijāl, Muḥammad ibn ‘Umar al-Kāshī, s. 519 (återberättat från Tārīkh Tashayyu’, vol. 1, s. 294).

[3] Muḥammad Bāqir Khānsārī, Rawḍāt al-Jannāt, s. 134-135 (återberättat från Tarikh Tashayyu’, vol. 1, s. 294).

[4] Ordagrant femtedelen, som är en form av skatt som betalas genom att betala en femtedel av de pengar som finns kvar efter ett års arbete och inköp av förnödenheter.

[5] Rasūl Ja’fariyān, Ḥayāt-e Fekrī va Siyāsī-ye Emāmān-e Shī’eh, s. 513.

[6] Guds välsignelser över honom och hans familj.

[7] Sheikh Ṭūsī (995-1067) var en framstående persisk lärd som följde den shī’ītiska tolv-imām-skolan.

[8] Sheikh Ṣadūq (917-991), även känd som Ibn Bābawayh, var en framstående persisk lärd och som kompilerat en av shī’īternas fyra största ḥadīthböcker; Man Lā Yaḥḍuruh al-Faqīh.

[9] Muḥammad Bāqir Majlisī (1627–1699), känd som ’Allāmah Majlisī, var en framstående iransk lärd inom den shī’ītiska tolv-imām-skolan. En av hans största verk är ḥadīthsamlingen Biḥār al-Anwār (Ljusens hav) på 110 volymer.

[10] Mazār al-Biḥār, såsom återberättat av Bāqir Sharīf Qurashī, Imām ’Alī Hādīs (fvmh) levnad, s. 168.

[11] Amīr al-Mu’minīn betyder ordagrant De troendes ledare, som syftar på Imām ’Alī (fvmh).

[12] Vid denna högtid firar shī’amuslimerna att Profeten (Gvhf) officiellt utsåg Imām ’Alī (fvmh) som sin efterträdare på en plats vid namn Ghadīr Khumm. Denna händelse är väl rapporterad i både sunnī- och shī’amuslimska böcker. Dock tolkar de två grupperingarna händelsen olika.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *